International Students Office

İkamet İzni İçin İstenen Belgeler Listesi

İkamet izni için istenen belgelerin listesi aşağıdadır.

 

a. e-İkametten alınan ikamet İzni Başvuru formu:

Bu form e-ikamet sistemi üzerinden yabancının talep ettiği her ikamet izni türünde başvuru tamamlandığında sistem tarafından oluşturulur. Başvuru formunun çıktısı alınıp yabancı tarafından imzalanmalıdır.

b. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi:

Öncelikli olarak; talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır.(Örneğin; e-İkamet başvuru formunda talep edilen ikamet izin süresi 01.03.2018 ise yabancının pasaportunun en az 30.04.2018 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.) Belgelerin teslim edildiği sırada  yabancı pasaportunun aslını ibraz etmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş çıkış mührünün ve varsa vize etiketinin bulunduğu sayfaların fotokopisi alınmalıdır. Ayrıca; bu sayfaların fotokopilerine “aslı görüldü/aslı ile aynı” mührü mührü basılması gerekmektedir.

c. Dört adet fotoğraf:

 Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

d. Geçerli Sağlık sigortası

İkamet izni alınabilmesi için yabancının kalacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortasının olması gerekmektedir. İkamet izni başvurusu için aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnızca birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktırAyrıca barınma iaşe va sağlığa ilişkin giderleri ile ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. 

i. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

ii. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi,

iii. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya izalı ve kaşeli/mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedirler.)

iv. Özel Sağlık Sigortası: Özel Sağlık Sigortalarında ‘İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır’ ibaresi bulunmalıdır. Başvuru sırasında sigorta poliçesinin imzalı ve mühürlü/kaşeli belge veya e-imzalı belgenin aslının görülmesi kaydıyla örneği alınmalıdır. (Üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortası için başvuru yapılmazsa özel sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir.)

 

e. Adres Bilgilerini Gösteren Belge:

Adres bilgilerine dair; yabancının ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon vb) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yabancı öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi yakınının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde kalıyorsa bu durumu gösteriri bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

f. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz:

Belge bedeli ikamet izni başvuru formunda yer almaktadır.Yabancı be bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir.(Bu bedel Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup 2017 yılı için 72 TL olarak belirlenmiş ve her yıl ayrıca düzenlenmektedir.)

g. Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde aşağıda sayılan belgelerinde bulunması gerekmektedir. 


     i. Muvafakatname: Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. (Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)


     ii. Doğum Belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenecek belgedir.

h. Öğrenci Belgesi:

Üniversitemiz tarafından verilecektir.