Aksaray Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
Yabancı Öğrenciler için Yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş kuralları ve değerlendirme bilgileri

Yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş

(1) Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 (2) Bu şekilde yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.50 olması şarttır.

 (3) Üniversitemiz için belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

 (4) Yatay geçiş kontenjanları her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından, ilave kontenjan önerileri ise Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmeliğinin 11. maddesinin 7.fıkrasında belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili kurullar tarafından belirlenir.

 (5) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 Değerlendirme

 (1) Üniversitemize kurumlar arası yapılan yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.

 (2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu yönerge çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

(3) Başvurular, bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler arasından genel not ortalaması en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır. Sıralamada en yüksek genel not ortalamasına sahip öğrenciler içerisinden ilan edilen kontenjan sayısı kadar öğrenci belirlenir. Genel not ortalamasında eşitlik olması halinde Merkezi Yerleştirme Puanı en yüksek olantercih edilir.

(4) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.